Skip to main content

Bel direct

Dit zijn onze algemene voorwaarden fysiotherapie: 

  1. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van Fysiotherapie De Vries. Deze voorwaarden kunnen voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst door uw therapeut aan u worden overhandigd.
  2. De fysiotherapeut zal met de patiënt een behandelingsovereenkomst aangaan en de behandeling naar beste kunnen en overeenkomstig de professionele richtlijnen uitvoeren. Alle informatie die de fysiotherapeut verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling zal hij vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan anderen verstrekken tenzij hij daartoe volgens de wet verplicht is of dat hij daarvoor toestemming van de patiënt heeft gekregen.
  3. Alle patiënten krijgen na behandeling de declaratie thuisgestuurd. Een uitzondering hierop zijn diegenen die verzekerd zijn bij een door ons gecontracteerde zorgverzekeraar en zich aanvullend verzekerd hebben. Ten gunste van die patiënten zal de declaratie rechtstreeks worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Voor de overige zorgverzekeraars kan de patiënt in overleg met de fysiotherapeut een afspraak maken via welke weg wordt gedeclareerd. U bent te allen tijde er zelf voor verantwoordelijk dat de declaratie wordt voldaan, ongeacht hoe u verzekerd bent.
  4. Declaraties van de fysiotherapeut dienen binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim . De fysiotherapeut is dan gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
  5. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet op tijd afzeggen van een behandeling heeft de fysiotherapeut het recht het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
  6. Als de patiënt in verzuim verkeert heeft de fysiotherapeut het recht incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.